Informácie dotknutej osobe o účele a podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Všeobecné informácie

S poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás prostredníctvom tejto stránky informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Nižšie nájdete podrobnosti o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, prečo potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o nás, súhrn Vašich práv a ako nás kontaktovať, a ak chcete zistiť bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak chcete uplatniť Vaše práva vyplývajúce z GDPR.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Blore s.r.o.
Sídlo: Letná 40, 040 01 Košice
IČO: 44 270 208
Zapísaná v Obchodnom registri: OS KE I, oddiel Sro, vložka č. 22138/V
Zodpovedné osoby: James Blore – konateľ, Dagmar Blore – konateľ
Kontakt na zodpovednú osobu: jamesdblore@gmail.com

Účely a kategórie spracovávaných osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, právny základ spracúvania

Osobné údaje spracovávame v závislosti od toho, či ste našim študentom, alebo sa ním len chcete stať. Vaše osobné údaje uchovávame len najnevyhnutnejšiu dobu a pokiaľ sa rozhodnete, že sa nestanete našim študentom, Vaše údaje budú z nášho informačného systému odstránené. Pokiaľ ste naším súčasným alebo bývalým študentom, Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania jazykového informácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania kurzu, neskôr po dobu plnenia zákonných povinností (napr. povinnosť archivovať účtovné doklady je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 10 rokov).

 účelkategórie osobných údajovdoba uchovávaniaprávny základ spracúvania osobných údajovpríjemcovia osobných údajovdôvod poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutia
Záujemcovia o štúdiumna zaradenie záujemcu o štúdium do konkrétneho jazykového kurzu je potrebné, aby sme záujemcu mohli kontaktovať za účelom dohodnutia si termínu prvého osobného stretnutia, na ktorom mu na základe jeho jazykových schopností vieme odporúčať najvhodnejší jazykový kurzmeno, priezvisko, email30 dní odo dňa vyplnenia kontaktného formulárasúhlas dotknutej osobyposkytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nevieme osloviť s ponukou pre Vás najvhodnejšieho jazykového kurzu.
Študenti1. evidencia študentov v jednotlivých kurzoch
2. vyhotovovanie účtovných dokladov
3. zaslanie informácií týkajúcich sa prebiehajúcich kurzov a pripravovaných kurzov
3. individuálna komunikácia so študentami týkajúca sa ich vzdelávania
meno, priezvisko, email, dátum narodeniapo dobu účasti študent na jazykovom kurze a neskôr po dobu plnenia zákonných povinnostísúhlas dotknutej osoby/ splnenie zákonnej povinnosti1. externí jazykoví lektori, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s BLORE s.r.o.
2. externí dodávatelia účtovných a audítorských služieb
poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzavrieť zmluvu o výuke.
Mailing Listmarketingové účelyemailpo dobu udeleného súhlasusúhlas dotknutej osobyposkytnutie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Informácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania: poskytnuté osobné informácie neprechádzajú procesom automatizovaného rozhodovania a na základe poskytnutých osobných údajov nedochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR

Zdroj osobných údajov: pôvodcom osobných údajov sú záujemcovia samotní. Osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientami písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.

K 25. máju 2018 sú externými jazykovými lektormi v zmluvnom vzťahu s BLORE s.r.o.:

Martina Petričová
Vajkovce 230
044 43 Košice-okolie

IČO: 51118220
DIČ: 1049113153
Živnostenský register, číslo: 830-19603

K 25. máju 2018 je externým dodávateľom účtovných a audítorských služieb:

A&C s.r.o.
Perlová 7,
040 01 Košice

IČO: 44 063 237
DIČ: 2022569274
OR Okresného súdu Košice I, Odd: Sro Vložka č.:21526/V


Vaše práva


V súlade s GDPR Vás informujeme o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov.

1. právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte právo na od BLORE s.r.o. získať potvrdenie o tom, či sa našou spoločnosťou spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Súčasne máte právo získať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v tomto rozsahu:

a) účely spracúvania,

b) kategórie dotknutých osobných údajov,

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

2. právo na opravu

Podľa čl. 16 GDPR máte právo žiadať, aby spoločnosť BLORE s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia

3. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

V súlade s čl. 17 GDPR máte právo požiadať spoločnosť BLORE s.r.o, aby bez zbytočného odkladu vykonala vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a spoločnosť BLORE s.r.o je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

S odkazom na čl. 17 ods. 2 GDPR výmaz osobných údajov nie je možné uskutočniť, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. právo na obmedzenie spracúvania

Podľa článku 18 GDPR máte právo žiadať spoločnosť BLORE s.r.o., aby obmedzila spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho BLORE s.r.o. overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) spoločnosť BLORE s.r.o. už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,

d) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane BLORE s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Pokiaľ na základe vyššie uvedeného dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov v zmysle č. 18 GDPR, spoločnosť BLORE s.r.o. je povinná Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5. právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli BLORE s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo si preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom BLORE s.r.o. akýmkoľvek spôsobom bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a

b) sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pretože Vaše osobné údaje získavame a spracúvame len na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať (čl. 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou BLORE s.r.o. z dôvodu, že bez súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám ďalej nemôžeme poskytovať vzdelávacie služby.

Aj napriek odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, k ich výmazu môže dôjsť len v prípade, ak nie je splnená ani jedna z výnimiek uvedených v čl. 17 ods. 3 GDPR.

7. právo namietať

Podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Spoločnosť BLORE s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR.

Na Slovensku je príslušným orgánom:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika