Informácie dotknutej osobe o účele a podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

S poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás prostredníctvom tejto stránky informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Nižšie nájdete podrobnosti o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, prečo potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o nás, súhrn Vašich práv a ako nás kontaktovať, a ak chcete zistiť bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak chcete uplatniť Vaše práva vyplývajúce z GDPR.

Kto sme?

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Blore s.r.o.
Sídlo: Letná 40, 040 01 Košice
IČO: 44 270 208
Zapísaná v Obchodnom registri: OS KE I, oddiel Sro, vložka č. 22138/V
Zodpovedné osoby: James Blore – konateľ, Dagmar Blore – konateľ
Kontakt na zodpovednú osobu: jamesdblore@gmail.com

K 25. máju 2018 sú externými jazykovými lektormi v zmluvnom vzťahu s BLORE s.r.o.:

Martina Petričová
Vajkovce 230
044 43 Košice-okolie

IČO: 51118220
DIČ: 1049113153
Živnostenský register, číslo: 830-19603

K 25. máju 2018 je externým dodávateľom účtovných a audítorských služieb:

A&C s.r.o.
Perlová 7,
040 01 Košice

IČO: 44 063 237
DIČ: 2022569274
OR Okresného súdu Košice I, Odd: Sro Vložka č.:21526/V

Čo, Prečo a Ako Dlho?

Účely a kategórie spracovávaných osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, právny základ spracúvania

Osobné údaje spracovávame v závislosti od toho, či ste našim študentom, alebo sa ním len chcete stať. Vaše osobné údaje uchovávame len najnevyhnutnejšiu dobu a pokiaľ sa rozhodnete, že sa nestanete našim študentom, Vaše údaje budú z nášho informačného systému odstránené. Pokiaľ ste naším súčasným alebo bývalým študentom, Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania jazykového informácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania kurzu, neskôr po dobu plnenia zákonných povinností (napr. povinnosť archivovať účtovné doklady je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 10 rokov).

Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

Záujemcovia o štúdium
Študenti
Odberatelia newsletter
Kandidáti