Informácie dotknutej osobe o účele a podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov:

Rodné číslo, priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého a prechodného pobytu, štátna príslušnosť, podobizeň tváre, email.

Rozsah zoznamu spracúvaných osobných údajov je závislý od rozsahu služieb, ktoré dotknutá osoba žiada, aby jej zo strany prevádzkovateľa boli poskytnuté.

Informácia dotknutej osobe v zmysle §15, ods. 1 až 3, zákona č. 122/2013 Z.z.

V zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vám v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov oznamujem nasledovné informácie:

Označenie prevádzkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom informačného systému Evidencia študentov, E-mail, Kniha návštev, Knižnica, Registračný systém pre jazykové skúšky, Účtovníctvo, v ktorom budú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu podľa vyššie uvedeného Zoznamu osobných údajov:

Obchodné meno: Blore s.r.o.
Sídlo: Letná 40, 040 01 Košice
IČO: 44 270 208
Zapísaná v Obchodnom registri: OS KE I, oddiel Sro, vložka č. 22138/V
Zodpovedné osoby: James Blore – konateľ, Dagmar Blore – konateľ

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie agendy študentov prevádzkovateľa, organizácia jazykových kurzov, registrácia študentov v informačnom systéme jazykových skúšok organizovaných prostredníctvom University of Cambridge, Cambridge English Language Assessment, 1 Hills Road, Cambridge, United Kingdom, CB1 2EU (ďalej len „CELA“), ktorým v prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne absolvovať jazykovú skúšku prostredníctvom prevádzkovateľa, budú poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby.

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované Bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú len na základe tohto súhlasu alebo na základe osobitného predpisu a len pre splnenie vyššie uvedeného účelu.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné; je potrebné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, ktoré súvisia s poskytovanými vzdelávacími službami alebo s organizáciou a priebehom jazykovej skúšky prostredníctvom CELA.

Dobrovoľné je taktiež podobizne dotknutej osoby, ktorá je však potrebná len v prípade a len na účel organizácie a priebehu jazykovej skúšky prostredníctvom CELA. V prípade, pokiaľ dotknutá osoba nemá záujem o vykonanie jazykovej skúšky, prevádzkovateľ nepožaduje poskytnutie podobizne tváre.

Príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorý splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania. V prípade žiadosti o vykonanie jazykovej sú príjemcami osobných údajov dotknutej osoby University of Cambridge, Cambridge English Language Assessment, 1 Hills Road, Cambridge, United Kingdom, CB1 2EU. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje príslušným štátnym orgánom, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplynie z osobitného právneho predpisu.

Tretie krajiny:

V prípade, že dotknutá osoba podá u prevádzkovateľa žiadosť o vykonanie jazykovej skúšky organizovanej CELA, budú osobné údaje poskytnuté príjemcom v tretej krajine, pričom príjemcami so sídlom mimo územia SR no v členskom štáte EU sa rozumejú University of Cambridge, Cambridge English Language Assessment, 1 Hills Road, Cambridge, United Kingdom, CB1 2EU.

Zverejňovanie:

Osobné údaje nebudú zverejnené. Zároveň Vás poučujeme o existencii Vašich práv ako dotknutej osoby uvedených v § 28 Zákona č. 122/2013 Z.z..