Poučenie o ochrane osobných údajov pre záujemcov o vykonanie jazykových skúšok

Kto?

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ č. 1

Obchodné meno: Blore s.r.o.
Sídlo: Letná 40, 040 01 Košice
IČO: 44 270 208
Zapísaná v Obchodnom registri: OS KE I, oddiel Sro, vložka č. 22138/V
Zodpovedné osoby: James Blore – konateľ, Dagmar Blore – konateľ
Kontakt na zodpovednú osobu: jamesdblore@gmail.com

(ďalej len „Blore s.r.o.“)

Prevádzkovateľ č. 2

Obchodné meno: Cambridge Assessment English
Sídlo: 1 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2EU, Veľká Británia
Kontakt na zodpovednú osobu: data.protection@cambridgeassessment.org.uk

(ďalej len „CAMBRIDGE“)

Blore s.r.o. a CAMBRIDGE uzavreli s účinnosťou k 22. máju 2018 Dohodu o zdieľaní osobných údajov (Data Sharing Agreement), na základe ktorej bude dochádzať spracúvaniu osobných údajov a ich následnému zdieľaniu medzi Blore s.r.o. a CAMBRIDGE (ďalej aj len „Dohoda“). Plné znenie Dohody je v anglickom jazyku dostupné tu.

Dohoda o zdieľaní osobných údajov sa týka len záujemcov o vykonanie jazykových skúšok organizovaných CAMBRIDGE prostredníctvom a v spolupráci s Blore s.r.o..

Prečo?

Účely spracovania osobných údajov

Na základe uzavretej Dohody sú účely spracovania vymedzená nasledovne:

1) spoločne pre CAMBRIDGE a Blore s.r.o.: vytvorenie zoznamu kandidátov pre jazykové skúšky,

2) pre potreby CAMBRIDGE: zber a známkovanie, vyhodnocovanie a overovanie výsledkov skúšok, oznamovanie výsledkov a vydávanie certifikátov,

3) pre potreby CAMBRIDGE: posúdenie a zaslanie odpovede zo strany CAMBRIDGE na požiadavky kandidátov na pridelenie dodatočného času, osobitnej asistencie alebo akýchkoľvek iných úprav vo vzťahu k vykonaniu skúšky, ktoré vyplývajú z osobných okolností na strane kandidáta (môže zahŕňať aj zohľadnenie osobitných kategórií osobných údajov vo vzťahu k odpovediam na žiadosti kandidátov),

4) pre potreby CAMBRIDGE: overovanie identity kandidátov pre vykonanie jazykových skúšok zo strany CAMBRIDGE,

5) pre potreby CAMBRIDGE: pre účely vyšetrenia akýchkoľvek pochybení, nedodržania správneho priebehu jazykovej skúšky, alebo akýchkoľvek iných nezrovnalostí vo vzťahu k vykonaniu jazykových skúšok, vrátane vyvodenia príslušných následkov,

6) pre potreby CAMBRIDGE: zabezpečenie chodu administratívnych systémov pre správu a podporu jazykových skúšok,

7) pre potreby CAMBRIDGE: pre účely zlepšovania kvality a integrity jazykových skúšok, vrátane zberu štatistických údajov alebo iných informácií,

8) pre potreby CAMBRIDGE: pre účely marketingu a prieskumu trhu,

9) pre potreby Blore s.r.o.: pre účely pripustenia kandidáta k vykonaniu jazykovej skúšky,

10) pre potreby Blore s.r.o.: pre oznamovanie akýchkoľvek pochybení, nedodržania správneho priebehu jazykovej skúšky alebo akýchkoľvek iných nezrovnalostí vo vzťahu k vykonaniu jazykových skúšok,

11) pre potreby Blore s.r.o.: postúpenie CAMBRIDGE požiadaviek kandidátov vo vzťahu k jazykovým skúškam,

12) spoločne pre CAMBRIDGE a Blore s.r.o.: pre účely splnenia zákonných požiadaviek a vzájomnej pomoci pri výkone práv kandidátov vo vzťahu k ochrane ich osobných údajov.

Podrobnejší opis účelov spracovania osobných údajov zo strany CAMBRIDGE je uvedený na tejto stránke v anglickom jazyku.

Čo?

Kategórie osobných údajov

CAMBRIDGE spracováva nasledujúce osobné údaje:

1) osobné údaje vrátane mena, priezviska, dátumu narodenia, pohlavia,

2) kontaktné údaje vrátane korešpondenčnej adresy, emailovej adresy a telefónneho čísla,

3) údaje pre vykonanie úhrady poplatku za vykonanie jazykovej skúšky vrátane čísla kreditnej karty,

4) profilové údaje vrátane údajov o vykonaných nákupoch, preferenciách, spätnej väzbe, prieskumoch a užívateľských menách,

5) užívateľské údaje o používaní webstránok CAMBRIDGE, produktoch a ich službách,

6) marketingové údaje vrátane používateľských preferencií v prijímaní marketingových správ od CAMBRIDGE,

7) technické údaje vrátane IP adresy, údajov o prihlásení (login údaje), type prehliadača a technológie použitej na pristúp k webstránke CAMBRIDGE.

Vyššie uvedený rozsah spracovávaných osobných údajov vychádza z údajov zverejnených CAMBRIDGE na tejto stránke v anglickom jazyku.

Ako dlho?

Doba uchovávania

CAMBRIDGE uchováva osobné dáta po dobu plnenia účelu spracovania osobných údajov tak, ako sú vymedzené v Privacy Policy CAMBRIDGE (dostupné tu) u uvedené v tomto dokumente v časti Účely spracovania osobných údajov. CAMBRIDGE po anonymizácii osobných údajov tieto uchovávať dlhšie za účelom analýzy produktov a služieb CAMBRIDGE.

Ako?

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracovávajú na základe Vášho súhlasu.

CAMBRIDGE získava osobné údaje spôsobmi uvedenými v odseku „How do we collect personal data?“, ktorý je dostupný v anglickom jazyku tu.

Dôvod poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutia

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzavrieť zmluvu, na základe ktorej nebudete môcť vykonať skúšku organizovanú CAMBRIDGE a Blore s.r.o..

Informácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania

Za strany CAMBRIDGE dochádza k profilovaniu osobných údajov kandidátov, nedochádza k však automatizovanému rozhodovaniu. CAMBRIDGE využíva profilovanie v prípadoch, ak sa vykonáva test prostredníctvom počítača, na ktorom došlo k spochybneniu činnosti kandidáta, alebo aj potrebné pomôcť pri uskutočnení testu samotného.

CAMBRIDGE môže pristúpiť k profilovaniu aj pre marketingové účely alebo pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

Zdroj osobných údajov

CAMBRIDGE získava osobné údaje:

1) na základe Vašej požiadavky na zaslanie propagačných materiálov a informácii,

2) ak sa zúčastníte udalosti organizovanej CAMBRIDGE,

3) zaregistrujete na stránke CAMBRIDGE,

4) požiadate o služby alebo produkty CAMBRIDGE,

5) zúčastníte sa súťaže, reklamnej kampane alebo súhlasíte s účasťou v prieskume trhu (napr. vyplnením dotazníkov alebo ústnymi odpoveďami),

6) iným spôsobom počas vzájomného styku s CAMBRIDGE poskytnete CAMBRIDGE svoje osobné údaje

Bližšie informácie nájdete v odseku „How do we collect personal data?“, ktorý je dostupný v anglickom jazyku tu.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

V zmysle ods. 4.3 písm. e) Dohody sa CAMBRIDGE a Blore s.r.o. zaviazali, že nepreniesť osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru inak ako v súlade s ustanoveniami GDPR.

Vaše práva

V súlade s GDPR Vás informujeme o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov

1. právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte právo na od BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE získať potvrdenie o tom, či sa našou spoločnosťou spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Súčasne máte právo získať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v tomto rozsahu:

a) účely spracúvania,

b) kategórie dotknutých osobných údajov,

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

2. právo na opravu

Podľa čl. 16 GDPR máte právo žiadať, aby spoločnosť BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia

3. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

V súlade s čl. 17 GDPR máte právo požiadať spoločnosť BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE, aby bez zbytočného odkladu vykonala vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a spoločnosť BLORE s.r.o a CAMBRIDGE je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

S odkazom na čl. 17 ods. 2 GDPR výmaz osobných údajov nie je možné uskutočniť, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. právo na obmedzenie spracúvania

Podľa článku 18 GDPR máte právo žiadať spoločnosť BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE, aby obmedzila spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) spoločnosť BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,

d) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Pokiaľ na základe vyššie uvedeného dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov v zmysle č. 18 GDPR, spoločnosť BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE je povinná Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5. právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli BLORE s.r.o. a a CAMBRIDGE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo si preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE akýmkoľvek spôsobom bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pretože Vaše osobné údaje získavame a spracúvame len na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať (čl. 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE z dôvodu, že bez súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám ďalej nemôžeme poskytovať vzdelávacie služby.

Aj napriek odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, k ich výmazu môže dôjsť len v prípade, ak nie je splnená ani jedna z výnimiek uvedených v čl. 17 ods. 3 GDPR.

7. právo namietať

Podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Spoločnosť BLORE s.r.o. a CAMBRIDGE nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR.

Na Slovensku je príslušným orgánom:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

Vo Veľkej Británii je príslušným orgánom:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
T +0303 123 1113 (or +44 1625 545745 if calling from overseas)
F 01625 524510
www.ico.org.uk