Poučenie o ochrane osobných údajov pre záujemcov o štúdium

S poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás informujeme o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktorá sa pre účely GPDR považuje za prevádzkovateľa. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete tu.

V krátkosti Vás však chceme informovať, že vyplnenie a zaslanie Vašich osobných údajov prostredníctvom tohto formulára je dobrovoľné. Bez týchto osobných údajov (meno, priezvisko, email) Vás nevieme kontaktovať za účelom dohodnutia si osobného stretnutia, na ktorom na Vám na základe Vašich jazykových schopností a potrieb budeme vedieť ponúknuť najvhodnejší jazykový kurz.

Vyplnením údajov vo formulári a ich odoslaním vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa mali možnosť pred jeho odoslaním oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov tak, ako sú podrobne opísané nižšie, ako aj s právami, ktoré Vám prináležia.

Z dôvodu, že ste len záujemcami o štúdium v našej jazykovej škole, Vaše osobné údaje zadané v tomto formulári budú automaticky vymazané po uplynutí 30 dní odo dňa ich odoslania. V tejto lehote sa máte možnosť rozhodnúť, či sa stanete našimi študentmi a pokiaľ áno, vyplníte samostatný registračný formulár, pričom Vami poskytnuté osobné informácie budú podkladom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou a predpokladom pre plnenie zmluvy.

Po odoslaní formulára Vám na emailovú adresu bude odoslaná automatická odpoveď, v ktorej nájdete kópiu osobných údajov, ktoré ste nám odoslali ako aj informácie o spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach. Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou sú taktiež dostupné na webovom sídle našej spoločnosti.

V nasledujúcom texte nájdete podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom spoločnosťou BLORE s.r.o..

účelkategórie osobných údajovdoba uchovávaniaprávny základ spracúvania osobných údajovdôvod poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutiainformácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania zdroj osobných údajov
na zaradenie záujemcu o štúdium do konkrétneho jazykového kurzu je potrebné, aby sme záujemcu mohli kontaktovať za účelom dohodnutia si termínu prvého osobného stretnutia, na ktorom mu na základe jeho jazykových schopností vieme odporúčať najvhodnejší jazykový kurzmeno, priezvisko, email30 dní odo dňa vyplnenia kontaktného formulárasúhlas dotknutej osobyposkytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nevieme osloviť s ponukou pre Vás najvhodnejšieho jazykového kurzu. poskytnuté osobné informácie neprechádzajú procesom automatizovaného rozhodovania a na základe poskytnutých osobných údajov nedochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPRpôvodcom osobných údajov sú záujemcovia samotní. Osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientami písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.

Vaše práva

V súlade s GDPR Vás informujeme o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov

1. právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte právo na od BLORE s.r.o. získať potvrdenie o tom, či sa našou spoločnosťou spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Súčasne máte právo získať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v tomto rozsahu:

a) účely spracúvania,

b) kategórie dotknutých osobných údajov,

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

2. právo na opravu

Podľa čl. 16 GDPR máte právo žiadať, aby spoločnosť BLORE s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia

3. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

V súlade s čl. 17 GDPR máte právo požiadať spoločnosť BLORE s.r.o, aby bez zbytočného odkladu vykonala vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a spoločnosť BLORE s.r.o je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

S odkazom na čl. 17 ods. 2 GDPR výmaz osobných údajov nie je možné uskutočniť, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. právo na obmedzenie spracúvania

Podľa článku 18 GDPR máte právo žiadať spoločnosť BLORE s.r.o., aby obmedzila spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho BLORE s.r.o. overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) spoločnosť BLORE s.r.o. už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,

d) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane BLORE s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Pokiaľ na základe vyššie uvedeného dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov v zmysle č. 18 GDPR, spoločnosť BLORE s.r.o. je povinná Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5. právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli BLORE s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo si preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom BLORE s.r.o. akýmkoľvek spôsobom bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a

b) sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pretože Vaše osobné údaje získavame a spracúvame len na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať (čl. 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou BLORE s.r.o. z dôvodu, že bez súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám ďalej nemôžeme poskytovať vzdelávacie služby.

Aj napriek odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, k ich výmazu môže dôjsť len v prípade, ak nie je splnená ani jedna z výnimiek uvedených v čl. 17 ods. 3 GDPR.

7. právo namietať

Podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Spoločnosť BLORE s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR.

Na Slovensku je príslušným orgánom:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika