Poučenie o ochrane osobných údajov pre záujemcov o štúdium

S poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás informujeme o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktorá sa pre účely GPDR považuje za prevádzkovateľa. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete tu.

V krátkosti Vás však chceme informovať, že vyplnenie a zaslanie Vašich osobných údajov prostredníctvom tohto formulára je dobrovoľné. Bez týchto osobných údajov (meno, priezvisko, email) Vás nevieme kontaktovať za účelom dohodnutia si osobného stretnutia, na ktorom na Vám na základe Vašich jazykových schopností a potrieb budeme vedieť ponúknuť najvhodnejší jazykový kurz.

Vyplnením údajov vo formulári a ich odoslaním vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa mali možnosť pred jeho odoslaním oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov tak, ako sú podrobne opísané nižšie, ako aj s právami, ktoré Vám prináležia.

Z dôvodu, že ste len záujemcami o štúdium v našej jazykovej škole, Vaše osobné údaje zadané v tomto formulári budú automaticky vymazané po uplynutí 30 dní odo dňa ich odoslania. V tejto lehote sa máte možnosť rozhodnúť, či sa stanete našimi študentmi a pokiaľ áno, vyplníte samostatný registračný formulár, pričom Vami poskytnuté osobné informácie budú podkladom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou a predpokladom pre plnenie zmluvy.

Po odoslaní formulára Vám na emailovú adresu bude odoslaná automatická odpoveď, v ktorej nájdete kópiu osobných údajov, ktoré ste nám odoslali ako aj informácie o spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach. Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou sú taktiež dostupné na webovom sídle našej spoločnosti.

V nasledujúcom texte nájdete podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom spoločnosťou BLORE s.r.o.. Bližšie informácie o Vašich právach nájdete tu.

účelkategórie osobných údajovdoba uchovávaniaprávny základ spracúvania osobných údajovdôvod poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutiainformácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovaniazdroj osobných údajov
na zaradenie záujemcu o štúdium do konkrétneho jazykového kurzu je potrebné, aby sme záujemcu mohli kontaktovať za účelom dohodnutia si termínu prvého osobného stretnutia, na ktorom mu na základe jeho jazykových schopností vieme odporúčať najvhodnejší jazykový kurzmeno, priezvisko, email30 dní odo dňa vyplnenia kontaktného formulárasúhlas dotknutej osobyposkytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nevieme osloviť s ponukou pre Vás najvhodnejšieho jazykového kurzu.poskytnuté osobné informácie neprechádzajú procesom automatizovaného rozhodovania a na základe poskytnutých osobných údajov nedochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPRpôvodcom osobných údajov sú záujemcovia samotní. Osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientami písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.