Poučenie o ochrane osobných údajov pre marketingové účely

S poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás informujeme o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktorá sa pre účely GPDR považuje za prevádzkovateľa. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete tu.

V krátkosti Vás však chceme informovať, že vyplnenie a zaslanie Vašich osobných údajov prostredníctvom tohto formulára je dobrovoľné. Vami uvedený email budeme využívať pre marketingové účely, napr. zasielanie newslettrov, noviniek, pozvánok na odborné vzdelávacie aktivity, sviatočných pozdravov; marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov, zverejňovanie informácií o poskytnutých službách vrátane referencií klientov; poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach alebo rebríčkoch.

Vyplnením údajov vo formulári a ich odoslaním vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa mali možnosť pred jeho odoslaním oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov tak, ako sú podrobne opísané nižšie, ako aj s právami, ktoré Vám prináležia.

Osobné údaje v tomto formulári zadané pre marketingové účely budú automaticky vymazané v okamihu, kedy sa odhlásite z odoberania newslettru našej jazykovej školy.

Po odoslaní formulára Vám na emailovú adresu bude odoslaná automatická odpoveď, v ktorej nájdete kópiu osobných údajov, ktoré ste nám odoslali ako aj informácie o spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach. Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou sú taktiež dostupné na webovom sídle našej spoločnosti.

V nasledujúcom texte nájdete podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom spoločnosťou BLORE s.r.o.. Bližšie informácie o Vašich právach nájdete tu.

účelkategórie osobných údajovdoba uchovávaniaprávny základ spracúvania osobných údajovpríjemcovia osobných údajovdôvod poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutiainformácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovaniazdroj osobných údajov
marketingové účelyemailpo dobu udeleného súhlasusúhlas dotknutej osobyposkytnutie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.poskytnuté osobné informácie neprechádzajú procesom automatizovaného rozhodovania a na základe poskytnutých osobných údajov nedochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPRpôvodcom osobných údajov sú záujemcovia o štúdium, študenti a tretie osoby. Osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientami písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.