Poučenie o ochrane osobných údajov pre študentov jazykovej školy

S poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás informujeme o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktorá sa pre účely GPDR považuje za prevádzkovateľa. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete tu.

V krátkosti Vás však chceme informovať, že vyplnenie a zaslanie Vašich osobných údajov prostredníctvom tohto formulára je dobrovoľné. Bez týchto osobných údajov (meno, priezvisko, email, dátum narodenia) s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu o vzdelávaní a zaradiť Vás do príslušného kurzu. Vaše osobné údaje potrebujeme taktiež pre účtovné a daňové účely. Prostredníctvom emailu s Vami budeme komunikovať ohľadom Vašich individuálnych vzdelávacích potrieb a taktiež Vám zašleme informácie týkajúce sa našich kurzov.

Vyplnením údajov vo formulári a ich odoslaním vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa mali možnosť pred jeho odoslaním oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov tak, ako sú podrobne opísané nižšie, ako aj s právami, ktoré Vám prináležia.

Pokiaľ sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Vami a jazykovou školou Blore s.r.o.. Vaše osobné údaje budú z našich informačných systémov vymazané (právo na zabudnutie) len v prípade, ak nebude existovať ani jedna z výnimiek podľa § 17 ods. 3 GDPR. Pokladáme za dôležité Vás upozorniť na to, že v zmysle účtovných a daňových predpisov máme povinnosť uchovávať účtovné doklady (kam patria napr. faktúry, príjmové doklady) po dobu desiatich rokov (pozri napr. § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Vaše osobné údaje preto uchovávame po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. Následne Vaše osobné údaje uchovávame po dobu plnenia našich zákonných povinností.

Po odoslaní formulára Vám na emailovú adresu bude odoslaná automatická odpoveď, v ktorej nájdete kópiu osobných údajov, ktoré ste nám odoslali ako aj informácie o spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach. Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou sú taktiež dostupné na webovom sídle našej spoločnosti.

V nasledujúcom texte nájdete podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom spoločnosťou BLORE s.r.o.. Bližšie informácie o Vašich právach nájdete tu.

účelkategórie osobných údajovdoba uchovávaniaprávny základ spracúvania osobných údajovpríjemcovia osobných údajovdôvod poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutiainformácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovaniazdroj osobných údajov
1. evidencia študentov v jednotlivých kurzoch
2. vyhotovovanie účtovných dokladov
3. zaslanie informácií týkajúcich sa prebiehajúcich kurzov a pripravovaných kurzov
3. individuálna komunikácia so študentami týkajúca sa ich vzdelávania
meno, priezvisko, email, dátum narodeniapo dobu účasti študent na jazykovom kurze a neskôr po dobu plnenia zákonných povinnostísúhlas dotknutej osoby/ splnenie zákonnej povinnosti1. externí jazykoví lektori, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s BLORE s.r.o.
2. externí dodávatelia účtovných a audítorských služieb
poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzavrieť zmluvu o výuke.poskytnuté osobné informácie neprechádzajú procesom automatizovaného rozhodovania a na základe poskytnutých osobných údajov nedochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPRpôvodcom osobných údajov sú záujemcovia samotní. Osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientami písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.